Historie areálu

Sportovní areál – motokrosová trať„INGILINKA“ se nachází na východním okraji města Netolice na svažitém terénu mezi lokalitami „Na Jánu a Gertruda“ v sousedství provozní budovy Motosport klubu Netolice. Areál je využíván od roku 1973 k pořádání tréninkových jízd a motokrosových závodů na základě smluv mezi bývalou organizací Svazarmu a vlastníky, respektive tehdejšími uživateli pozemku. Po roce 1972 přešla právní subjektivita na základě předaných pravomocí na Motosport klub v Autoklubu ČR. Využití dotčených pozemků je smluvně potvrzeno s jejich vlastníky, případne uživateli nebo správci. Předpokládá se, že území bude pro sportovní účely využíváno ještě minimálně po dobu 15–20 let, tj. cca do roku 2020.

 


Charakter závodní trati, technické vybavení:

Motokrosová trať je 4 – 6m široká dráha pro jízdu terénních motocyklů, vytýčená v celkové délce 1800m na ploše zájmového území. Dráha využívá přirozené konfigurace terénu a je doplněna dvěmi umělými terénními překážkami – skoky z navezené zeminy. K technickému vybavení trati náleží kovové startovací zařízení široké 40m s mechanickým ovládáním, vež rozhodčích, prodejní kiosek, WC a oplocené parkovište jezdců na ploše 40x110m. Inženýrské sítě tvoří rozvod el. energie NN a rozvod vody pro zavlažování trati, napojené přes malou čerpací stanici na zdroj z Poderištského potoka. V sousedství sportovního arálu stojí zděná provozní budova Motosport klubu, v níž jsou umístěny kanceláře, dílny, sklady a sociální zařízení

 
 

Provoz areálu a způsob využití:

Sportovní areál je využíván k pořádání organizovaných tréninků motokrosových jezdců a pořádání motokrosových závodů na oblastní, celostátní i mezinárodní úrovni.

  Provoz na trati byl zakázán v roce 1999, kdy se poslední závod musel odjet na trati v Kaplici. V současné době bylo provedeno doplňkové ř ízení k územnímu plánu. V souvislosti se stavebním ř ízením byl zpracován projekt vlivu stavby na životní prostředí (EIA), který neprokázal nepříznivý vliv trati na životní prostředí. Bylo také provedeno hlukové měření a navrženy úpravy, které sníží emise hluku na sousední stavby. Díky všem těmto úpravám byl od roku 2006 spuštěn zkušební provoz trati, která tak bude opět sloužit svému účelu ke spokojenosti sportovců a radosti diváků.